PIERWSZA SESJA RADY GMINY GÓZD. WYBÓR PREZYDIUM I ZAPRZYSIĘŻENIE WÓJTA

7 maja br. w Domu Strażaka w Goździe odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Gózd. W tym podniosłym wydarzeniu, oprócz radnych, uczestniczyli także zaproszenie goście, wśród których znaleźli się: dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi.
 
Obrady, zgodnie z tradycją, rozpoczął radny senior – pan Jan Wasiak, który po przywitaniu zebranych, poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej panią Irenę Serafin o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie, obejmując w ten sposób, już oficjalnie, mandat radnego gminy Gózd.
 
Kolejne punkty porządku obrad przewidywały wybór przewodniczącego Rady Gminy Gózd oraz dwóch wiceprzewodniczących. W celu przeprowadzenia wyborów powołano komisję skrutacyjną, na czele której stanął radny pan Krzysztof Kowalski. Członkami komisji byli: radna pani Zofia Stawczyk oraz radny pan Sławomir Węgliński.
 
W głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy Gózd wybrano pana Jana Wasiaka. Pierwszym wiceprzewodniczącym został pan Artur Stanios, drugim zaś pan Dariusz Dąbrowski.
Zwieńczeniem obrad było ślubowanie wójta Gminy Gózd pana Pawła Dziewita, który uprzednio otrzymał z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na wójta.
 
Wójt Gminy pan Paweł Dziewit oraz przewodniczący Rady Gminy pan Jan Wasiak, oprócz słów podziękowań, wyrazili nadzieję, iż dalsza współpraca prowadzona będzie w sposób merytoryczny, w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, tak by dalej skutecznie realizować cel, jakim jest równomierny rozwój gminy Gózd i dobro jej mieszkańców.