STAWKI OPŁAT

Z dniem 1 stycznia  2023 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 16,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zaś wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 33,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podstawą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gózd są informacje zawarte w dotychczasowej deklaracji, w której opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (nie ma obowiązku składania nowych deklaracji z powodu zmiany stawki opłaty).

Właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku, przysługuje zwolnienie w wysokości 0,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ze zwolnienia można skorzystać składając nową deklarację, w której właściciel nieruchomości deklaruje posiadanie przydomowego kompostownika, przy czym złożenie takiej deklaracji uniemożliwia wystawianie bioodpadów przed posesję oraz oddawanie ich do PSZOK.

Przypominamy, że nowe deklaracje należy złożyć także w następujących przypadkach:

– zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomości lub zmiany innych danych –

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty;

– gdy dotychczas właściciel nieruchomości deklarował nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

FORMULARZ DEKLARACJI – pobierz