ZEAS

Dyrektor pan Józef Drab

tel., fax 048/320-23-57

e-mail: oswiata@gozd.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 830-1700

Wtorek – Czwartek 730-1530

Piątek 730-1500

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Goździe działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)

  2. Uchwały Nr XIII/61/2003 Rady Gminy w Goździe z dnia 29.08.2003r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Gózd pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Goździe.

  3. Statutu.Innych obowiązujących przepisów prawa.

   Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Goździe nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy.

   Strukturę organizacyjną ZEAS-u, podział czynności i odpowiedzialności określa Regulamin Organizacyjny ZEAS-u opracowany przez Dyrektora ZEAS-u i zatwierdzony przez Wójta Gminy Gózd.

   Organem nadzorującym działalność ZEAS-u jest Wójt Gminy Gózd.

   Przedmiotem działania ZEAS-u jest:

   • koordynacja funkcjonowania Publicznych Gimnazjów, Publicznych Szkół Podstawowych, Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Goździe
   • zapewnienie placówkom warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
   • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, kadrowo – płacowej i organizacyjnej
   • nadzór merytoryczny nad działalnością podległych gminie placówek wynikający z przepisów prawa oświatowego w zakresie kompetencji organu prowadzącego, a w szczególności wynikające z art. 34a ustawy o systemie oświaty
   • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie realizacji zadań
   • prowadzenie remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie
   • prowadzenie doradztwa kadrowego i bhp
   • wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt do realizacji programów oświatowych
   • prowadzenie sportu i kultury fizycznej.