SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY GÓZD

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Jan Wasiak zawiadamia, że 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami (25 marca – 20 maja 2024 r.).
5. Zapytania i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Gózd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
7. Wybór przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Gózd.
a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczących Komisji:

  • Rewizyjnej
  • Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Samorządu oraz Ładu i Porządku Publicznego
  • Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Zaopatrzenia i Usług oraz Opieki Społecznej
  • Skarg, Wniosków i Petycji.

b) głosowanie jawne nad poszczególnymi kandydatami

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Gózd /projekt I/.

8. Powołanie Komisji stałych Rady Gminy Gózd.

a) zgłaszanie kandydatów przez przewodniczących Komisji i radnych
b) głosowanie jawne i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy Gózd /projekt II/.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gózd /projekt III/ – do wglądu w biurze Rady,
b) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Gózd /projekt IV/,
c) ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych /projekt V/,
d) wskazania wiceprzewodniczącego Rady, który dokonuje czynności polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy /projekt VI/,
e) przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych i podróżach służbowych na obszarze kraju /projekt VII/,
f) zmian w budżecie gminy na 2024 rok /projekt VIII/.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.