SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY GÓZD

Przewodniczący Rady Gminy Gózd pan Jan Wasiak zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Goździe (sala nr 105) odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Gózd z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Zapoznanie radnych z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
6. Zapytania i wnioski radnych.
7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2023 rok:
a) wystąpienie Zarządzającego S.P.Z.O.Z,
b) zapoznanie z opinią Rady Społecznej S.P.Z.O.Z,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe za 2023 rok /projekt I/.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2023 rok:
a) wystąpienie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe za 2023 rok /projekt II/.
9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok:
a) wystąpienie Wójta,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gózd /projekt III/.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gózd:
a) przedłożenie sprawozdania przez Wójta,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach, tj.: o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdaniu finansowym,
c) wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta za 2023 rok,
d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta za 2023 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego /projekt IV/,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gózd absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok /projekt V/.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym/projekt VI/,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa /projekt VII/,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym /projekt VIII/,
d) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt IX/,
e) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gózd /projekt X/,
f) zmian w budżecie gminy na 2023 rok /projekt XI/,
g) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn /projekt XII/,
h) nadania nazw ulicom w miejscowości Klwatka Królewska /projekt XIII/.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.