Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.), pracodawcom,  którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa art.122 ust.2,3,5 w/w  ustawy  – Prawo Oświatowe wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a.W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

3.Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty (art. 122 ustawy – Prawo Oświatowe) :

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wraz z załącznikami:

Załączniki do Wniosku:

1) Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1267, 2245, z 2019 r. poz. 1495), albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

2) Kopia umowy o pracę  zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – art. 122 ust. 7 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2020, poz.910 z późn.zm)

3)  Kopia świadectwa pracy,

4)  Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

5)  Art. 122 ust. 5 – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020, poz.374 z późn.zm)  oraz § 12 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U nr 60 r. poz. 278, Dz.U. z 2018 r. poz. 2010),

6) Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,

7) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2019 poz.391 – dotyczy szkół branżowych – par.10 ust.3, 4  i 5,

8) W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego  przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę, umowa zlecenie),

9) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.2014 poz.1543)

Informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4):

– dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

10) Zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

11) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego. 

Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej.

Termin

Na podstawie art.122 ust. 6 i 7  ustawy  – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020, poz.374 z późn.zm) – Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz, prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Jednostka odpowiedzialna

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

tel. 48/ 320 23 57

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

Forma przyznania dofinansowania:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej

Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie  art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Wójt Gminy Gózd).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna (wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w załączniku).

WAŻNE:

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Załączniki:

 1. Uwaga. Zmiana w przepisach od 1 września 2019 roku.
 2. Obowiązek informacyjny.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym.
 6. Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z pracownikiem młodocianym.
 7. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji.
 8. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 10. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
 11. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 4 strony.
 12. Prognoza zawodów 2019.
 13. Prognoza zawodów 2020.
 14. Usystematyzowanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn.zm.),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 poz.1636),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr.244 poz.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych,

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) – dotyczy szkół branżowych,

7. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1267 z późn.zm.),

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),

9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9),

10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz  U. z 2020 r. poz. 708),

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 311)