Koordynator ds. dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Goździe oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Goździe.

 Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  3. Monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach  realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Goździe

  • Anna Zielińska – inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Goździe

Telefon kontaktowy: 48/320-20-97, 320-20-82

e-mail: bhp@gozd.pl

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)