Lokalna Grupa Działania

Gmina Gózd, na mocy uchwały nr XXIV/124/2008 podjętej przez Radę Gminy w  dniu 25.04.2008 r., przystąpiła do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” – Lokalnej Grupy Działania (LGD) z siedzibą w Zwoleniu.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  

Zwoleń, ul. Plac Kochanowskiego 1

Gmina Gózd została członkiem zwyczajnym LGD, na okres: od dnia wejścia w życie ww. uchwały do 31.12.2016 r.

 Przystąpienie do Stowarzyszenia ma na celu:

  1. Realizację „Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007 – 2013, w tym szczególnie poprzez realizację projektów w ramach działań osi 3 oraz osi 4 PROW,
  2. Wspieranie realizacji projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zgodnych z celami LSR,
  3. Wspieranie na rzecz sprawnego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.