Ochrona środowiska

Program usuwania wyrobów azbestowych na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd – POBIERZ

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gózd na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 – POBIERZ

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gózd za rok 2023 POBIERZ

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – POBIERZ

Wykaz przedsiębiorców mających zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Gózd – POBIERZ

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków – POBIERZ